www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Maj
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.
Festiwal Film??w Amatorskich
I edycja Turnieju Gier Planszowych Super Farmer
Zbi??rka krwi
Jesienne Spotkanie z Dyni?
Park w Szpetalu na sportowo
Bal Charytatywny 06.02.2016
Ferie 2016
16
Lipiec
2019
Festiwal Film??w Amatorskich

 

 

 

 

 

  OSP Szpetal Górny zaprasza dzieci i M??odzie?? do udzia??u w Konkursie Filmów Amatorskich "Ocali? od zapomnienia - Moja Ma??a Ojczyzna" organizowanego w ramach projektu "OSP na stra??y tradycji" finansowanego z grantu Fundacji "Anwil dla W??oc??awka.

 

 

Filmy o tematyce zwi?zanej z naszym regionem, jego histori?, kultur? i tradycjami nale??y sk??ada? w sekretariatach szkó?? podstawowych gminy Fabianki do 12.09.2019. Zako??czenie konkursu i nagrodzenie zwyci?zców nast?pi 20.09.2019 na Festiwalu Filmów Amatorskich w Kinie Plenerowym w Parku w Szpetalu Górnym.

 

Na zwyci?zców czekaj? atrakcyjne nagrody takie jak tablet, kamerka sportowa, g??o??nik bluetooth, s??uchawki oraz wiele innych.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Formularz zg??oszeniowy i regulamin do pobrania:

Karta zg??oszenia

Regulamin

DODAJ KOMENTARZ

19
Kwiecień
2017
I edycja Turnieju Gier Planszowych Super Farmer
 
I edycja Turnieju Gier Planszowych Super Farmer
 
 
    Publiczna Szko??a Podstawowa im. Kazimierza III Wielkiego w Szpetalu Górnym organizuje w dniu 25 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00,  we wspó??pracy z wydawnictwem Granna I edycj? Turnieju  Gier Planszowych -  Super Farmer.
Patronat nad turniejem obj??? Wójt Gminy Fabianki Pan Zbigniew S??omski. Do turnieju zostali zaproszeni uczniowie z zaprzyja??nionych szkó?? podstawowych z terenu gminy. W turnieju we??mie udzia?? 5 zespo??ów po 3 osoby w ka??dym. Przewidziane jest przyznanie 1, 2 i 3 miejsca dla najlepszych zespo??ów. Specjalna nagroda zostanie przyznana za najlepszy strój Super Farmera. Organizatorzy zapewniaj? ka??demu dziecku upominek oraz s??odki pocz?stunek. Zapraszamy do zabawy.
 
W ka??dy pi?tek w PSP w Szpetalu Górnym od 13.20 - 15.00 odbywaj? si? spotkania Szkolnego Klubu Gier Planszowych ,,Mancala".  Gramy w planszówki po to aby nasi uczniowie cieszyli si? zabaw?, podejmowali wyzwania, pog???biali swój zasób s??ów, prze??ywali emocje, doceniali kolejn? szans?, rozwijali wyobra??ni?, uczyli si? cierpliwo??ci, ?wiczyli logiczne my??lenie, planowanie, zdolno??ci manualne. 
 
Opis gry
Superfarmer powsta??, aby uczci? pami?? wybitnego polskiego matematyka, profesora Karola Borsuka i przypomnie? sukces jego gry - HODOWLI ZWIERZ?TEK.
Gra SUPERFARMER przygotowana w oparciu o ide? profesora podczas 15 lat obecno??ci w Polsce i w wielu innych krajach ??wiata zdoby??a rzesze fanów. W rol? superfarmerów wciela??y si? dziesi?tki tysi?cy dzieci i doros??ych na ca??ym ??wiecie. Genialny pomys?? profesora Borsuka polega?? na wykonywaniu rzutów dwiema dwunasto??ciennymi kostkami i tym sposobem rozmna??aniu zwierz?tek wyst?puj?cych na nich. Rzucaj?c dwunasto??ciennymi kostkami, staracie si? zarz?dza? hodowl?. Macie do pomocy dzielne psy pasterskie, bo w pobliskim lesie na Wasze stada czyhaj? wilk i lis. Wydanie gry ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy opraw? graficzn? nawi?zuje od Rancha - kontynuacji Superfarmera. wiek: 6+, liczba graczy 2-6.

19
Marzec
2017
Promocja Ksi???ki

   

Promocja ksi???ki "Fabianki i okolice.Materia??y do dziejów" Jana Bielickiego

 
    Sprzeda?? ksi???ki odbywa? si? b?dzie do wyczerpania nak??adu bezpo??rednio u autora, a w terminie do 31 marca br. tak??e w nast?puj?cych miejscach:
- poniedzia??ek i wtorek – Gminna Biblioteka Publiczna w Fabiankach w godz. 14.00 – 16.00 
- ??roda – przy Zespole Szkó?? w Nasiegniewie - w godz. 13.00 – 14.15 
- ??roda – przy ??wietlicy wiejskiej w Skórznie - w godz. 14.30 – 16.00 
- czwartek i pi?tek – parking przy plebani ko??cio??a w Szpetalu Górnym w godz. 15.15 – 17.00 
- sobota – przy sklepie z farbami w Fabiankach w godz. 11.00 – 13.00 
- sobota – przy Szkole Podstawowej w Cypriance w godz. 13.15 – 14.30
 
Ksi???k? mo??na równie?? naby? drog? pocztow? lub innych miejscach po wcze??niejszym ustaleniu z autorem. Dodatkowe informacje mo??na uzyska? pod numerem: (54) 251-72-10

 


Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------