www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Maj
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.

 

Historia Ochotniczej Stra??y Po??arnej w Szpetalu Górnym

(Tre??? kroniki OSP Szpetal Górny, prowadzonej przez  dh Brodzi??skiego Adama, dh Barskiego Stanis??awa, dh Kujawskiego W??adys??awa oraz kronikarza dh Jana Zamojskiego)

    

 

"Dzia??o si? to w  roku 1924 w Szpetalu Górnym. Miejscowo??? ta po??o??ona jest na Ziemi Dobrzy??skiej mi?dzy W??oc??awkiem a Lipnem przy g??ównej szosie ???cz?cej te miasta. Pozbawina by??a jakichkolwiek urz?dze?? po??arowych i instytucji kulturalnych. Z tego powodu mieszka??cy postulowali o za??o??enie stra??y po??arnej, która z jednej strony zapewni??aby do pewnego stopnia bezpiecze??stwo po??arowe wsi, a z drugiej strony przyczyni??aby si? do o??ywienia ??ycia kulturalnego mieszka??ców. Po d??ugich namys??ach i naradach grono mieszka??ców licz?cych sie dobr? opini? i zaufaniem w??ród spo??ecze??stwa wsi, postanowi??o zorganizowa? zebranie z mieszka??cami i omówi?
potrzeb? za??o??enia  Stra??y Ogniowej. Tymi mieszka??cami byli Artur Rutkowski, W??adys??aw Kalinowski, Zygmunt Dydecki i ks.Ignacy Charczewski. Ci ludzie jako za??o??yciele zdecydowali sie przyst?pi? do dzia??ania i wystosowali pisma do w??adz powiatu Lipnowskiego z pro??b? o zezwolenie za??o??enia i zarejestrowania Stra??y Ogniowej. W??adze ch?tnie przychyli??y sie do tej propozycji i wyda??y zezwolenie. Przyst?piono wtedy z zapa??em do organizowania szeregów stra??y. Pocz?tkowo stra?? liczy??a 12 druchów. Wszelkie koszty zwi?zane z uruchomieniem tej placówki wzieli na siebie za??o??yciele z pomoc? mieszka??ców wsi. Podj?to starania o zdobycie sprz?tu przeciwpo??arowego i jeszcze tego samego roku uda??o si? zgromadzi?: beczkowóz konny, sikawka r?czna, w???e zako??czone pr?dnicami oraz sk?pe narzedzia do gaszenia po??arów. Z powodu braku remizy sprz?t ten umieszczono w stodole ks.Charczewskiego. Dzi?ki zdobytemu sprz?towi stra?? bra??a udzia?? w dzia??aniach ratowniczych i ga??niczych. Mieszka??cy wsi w podzi?ce za skuteczn? pomoc w 1925 roku ufundowali 25,5 funtowy dzwon alarmowy. Zosta?? on zamontowany na beczkowozie konnym.
    W roku 1928 wspomniani ju?? za??o??yciele zorganizowali budow? remizy stra??ckiej. Plac pod budynek podarowa?? Artur Rutkowski. Materia??y budowlane zakupiono za pieni?dze uzbierane podczas zabaw, loterii fantowych oraz przedstawie?? w których bra??y udzia?? miejscowe kobiety. Przy wydatnej pomocy mieszka??ców wsi prace szybko posuwa??y sie naprzód, ??e w tym samym roku oddano remiz? do u??ytku. Przeniesiono wtedy tam ca??y sprz?t.  
   Z up??ywem lat niektórzy cz??onkowie starzeli si? lub zmieniali miejsce pobytu i opuszczali szeregi Stra??y Ogniowej. Z inicjatywy stra??aków w roku 1928 wybrano nowy zarz?d ale ju?? z podzia??em na funkcje. Na Prezesa wybrano Stefana Raniszewskiego, Naczelnik -W??adys??aw Kotarski, Gospodarz-W??adys??aw Kalinowski, Skarbnik W??adys??aw B??aszkiewicz. Zarz?d ten przyst?pi?? do o??ywienia kulturalnego wsi i w roku 1931 za??o??ona orkiestr? d?t? w sk??ad której wchodzi??o 24 cz??onków. Zanga??owano kapelmistrza W??oc??awskiej Stra??y Po??arnej dh.Tomasza Makucha. Pod jego fachowym okiem m??odzi muzycy robili du??e post?py i wkrótce orkiestra zacze??a bra? udzia?? w przegl?dach orkiestr d?tych stra??ackich zajmuj?c czo??owe miejsca. Urz?dza??a tak??e okoliczno??ciowe koncerty oraz przygrywa??a do ta??ca w czasie zabaw stra??ackich.
Praca zarz?du nabiera??a coraz to wi?kszego rozmachu. Rozpocz?to systematyczne szkolenia star??aków polegaj?ce na ?wiczeniach musztry i obs??udze sprz?tu. Zbiórki odbywa??y si? przewa??nie w niedziele w godzinach popo??udniowych. Szkolenia okazywa??y sie skuteczne bo 1932 OSP Szpetal Górny bra??a udzia?? w zawodach po??arniczych w Bobrownikach, gdzie zdobyli nagrod? w postaci w???a stra??ackiego, natomist w roku 1934 w nagrod? zdobyli dwa bosaki, a w 1936r wywalczy??a drabin? Szczerbowskiego. Zarz?d dzia??a??  aktywnie do roku 1939, kiedy to wybuch wojny przerwa?? owocn? dzia??alno??? stra??y i orkiestry. Maj?tek w postaci instrumentów muzycznych i dokumentów zabra?? okupant jednak dzwon alarmowy zosta?? ukryty przez mieszka??ców.
  Mimo przerwania dzia??alno??ci zarz?du w czasie okupacji OSP istnia??a i bra??a udzia?? w dzia??aniach ratowniczo - ga??niczych. Liczy??a wtedy 24 cz??onków. Jako szkoleniowca w??adze niemieckie wyznaczy??y W??adys??awa Kotarskiego. ?wiczy?? on stra??aków pod nadzorem Niemca zamieszka??ego w Szpetalu Górnym Frydrycha Ruzuna. W??adys??aw Kotarski mia?? du??e uznanie wsród swoich stra??aków i pe??ni?? funkcj? Naczelnika do roku 1947.
    W tym??e roku wybrano nowy sk??ad zarz?du: Stefan Bancer -Prezes, Wiktor Kalinowski-Naczelnik, W??adys??aw Grudewicz-Skarbnik, Leon Turski - Gospodarz. Ten pierwszy powojenny zarz?d przystapi?? do dzia??ania. Donios??ym wydarzeniem w tym czasie by??o zmotoryzowanie taboru stra??y. Sikawk? r?czna zast?piono motopomp? mechaniczn?, wozy konne - samochodem doczka przystosowanym do celów ga??niczych, co umo??liwi??o szybszy dojazd do miejsca po??aru i podj?cie skutecznej walki z ogniem. Sprz?t ten zosta??a przekazany z by??ej Komendy Powiatwej w Lipnie.
   W roku 1950 nast?pi??a zmiana w zarz?dzie. Wybrano nowego prezesa dh W??adys??awa Kotarskiego oraz naczelnika dh Leona Sopczy??skiego. Reszta zarz?du pozosta??a bez zmian. Nowy zarz?d rozpocz??? starania o zezwolenie na budow? nowej remizy i w roku 1952 przy pomocy spo??ecze??stwa wsi przystapiono do budowy. Majstrem budowy by?? mieszkaniec Fabianek Piotr Stawisi??ski, w przedsi?wzi?ciu wydatnie pomagali mieszka??cy Szpetala Górnego oraz Bogucina, którzy ofiarowali na ten cel drewno budowlane. Budow? zako??czono w 1954 roku. Równie?? w tym roku nast?pi??a kolejna zmiana w zarz?dzie na prezesa wybrano dotychczasowego skarbnika dh W??adys??awa Grudewicza, na naczelnika dh Jana Lewandowskiego, na skarbnika dh Izydora Zar?be i na gospodarza dh Leona Turskiego. Zarz?d w tym sk??adzie dzia??a?? do roku 1957. W tym roku dokonano zmiany na stanowisku prezesa za dh W??adys??awa Grudewicza, który mia?? w tym czasie k??opoty ze zdrowiem wybrano dh W??adys??awa Szychulskiego.
W 1958r nag??a ??mier? wyrwa??a dh Szychulskiego z szeregów OSP. Na jego miejsce wybrano ponownie dh W??adys??awa Grudewicza. Zarz?d w tym sk??adzie pe??ni?? funkcj? do roku 1961. W tym??e roku wybrano na stanowisko naczelnika OSP dh Konrada Turskiego, który zast?pi??  dh Jana Lewandowskiego. Po tej zmianie nastapi??o du??e o??ywienie w dzia??alno??ci. On to jako pierwszy powo??a?? zast?pc? naczelnika którym zosta?? Józef Siery. Równie?? z inicjatywy dh Turskiego w roku 1962 stra?? otrzyma??a samochód skrzyniowy marki Star 21. Samochód ten s??u??y?? stra??y do 1965 roku, w którym OSP otrzyma??a typowy samochód stra??acki Star 25GM. Ten aktywny i operatywny naczelnik w 1963 roku zebra?? m??odzie?? ze Szpetala Górnego i oklolicznych wsi zak??adaj?c dru??yn? m??odzie??ow?. Na instruktora i szkoleniowca wytypowano dh Stanis??awa Szczepa??skiego, obecnego prezesa i cz??onka zarz?du wojewódzkiego Z.O.S.P. Pod jego fachowym okiem dru??yna robi??a du??e post?py i ju?? w tym samym roku bior?c udzia?? w zawodach sportowo-pozarniczych dru??yn m??odzie??owych w Che??micy zaje??a pierwsze miejsce.
Bra??a ona od tej pory udzia?? w corocznych zawodach dru??yn m??odzie??owych. W nast?pnym roku potwierdza sw? warto??? na zawodach w Szpetalu Górnym. Dh Stanis??aw Szczepa??ski opiekuje si? dru??yn? od 1956 roku, w którym to opuszcza szeregi OSP w Szpetalu Górnym z powodu przeniesienia si? do nowo za??o??onej jednostki OSP w Bogucinie.
   W roku 1956 umiera naczelnik dh Konrad Turski. Na jego miejsce wybrano dotychczasowego zast?pce dh Józegfa Sierego, na zast?pce dh Stanis??awa Barskiego, a instruktorem i szkoleniowcem dru??yny m??odzie??owej zosta?? dh Zdzis??aw Sopi??ski obecny komndant Stra??y Po??arnej w Fabryce Lakierów we W??oc??awku.  
 
  W roku 1970 uleg??a zniszczeniu remizo-??wietlica, w wyniku czego zaistania??a konieczno??? wybudowania nowej. Budowa zaj??? si? Leon Turski. W marcu tego roku z jego polecenia zacz?to rozbiera? star? ??wietlic?, prac? kierowa?? dh Stanis??aw Barski.
Pomimo, ??e w kasie stra??ackiej by??o ma??o pieni?dzy, z inicjatywy gospodarza jednostki dh Leona Turskiego, przyst?piono do budowy nowej remizy. Budow? jako majster zaj??? si? mieszkaniec Szpetala Górnego Stanis??aw Spryszy??ski. Pieni?dze na budow? przekaza??a Gromadzka Rada Narodowa ze Szpetala Górnego oraz Komenda Powiatowa Stra??y Po??arnej we W??oc??awku, a przede wszystkim jej komendant Stanis??aw Bia??kowski. Wiele prac wykonano w czynie spo??ecznym. Prace posuwa??y si? szybko, remizo-??wietlic? oddano do u??ytku w listopadzie 1970 roku. Ca??kowity koszt inwestycji wyniós?? 240 ty??. z??. Najwi?kszy wk??ad pracy wnie??li druhowie: Leon Turski, Stanis??aw Barski, Józef Siery, Stanis??aw Raniszewski, W??adys??aw Kujawski i wielu innych.
Za inicjatyw? i wk??ad pracy przy budowie tej remizy dh Leon Turski zosta?? odznaczony z??otym medalem za zas??ugi dla po??arnictwa. Dzi?ki aktywno??ci i pracowito??ci w/w druhów zosta?? wybudowany i oddany do u??ytku upragniony obiekt, który do dzi?? s??u??y nie tylko cz??onkom OSP, ale tak??e miejscowemu spo??ecze??stwu, a przede wszystkim m??odemu pokoleniu. W roku 1972 w styczniu dokonano wyboru nowego zarz?du w sk??ad, którego weszli: Jan Lewandowski-prezes, Józef Siery - naczelnik, Stanis??aw Barski - z-ca naczelnika, Leon Turski - gospodarz, Izydor Zar?ba - skarbnik, oraz Edward Su??kowski - sekretarz. Zarz?d ten pe??ni?? funkcje przez dwa lata. W 1974 roku nast?puje zmiana na stanowisku prezesa i sekretarza. Na prezesa wybrano dh Adama Borowieckiego, a na sekretarza dh Ryszard Sapi??skiego. W styczniu 1975 roku nast?pi??a ponowna
zmiana zarz?du w sk??ad którego weszli: Zenon Kujawski - prezes, Stanis??aw Barski - naczelnik, Izydor Zar?ba - skarbnik, Leon Turski - gospodarz oraz Maciej Zieli??ski - sekretarz. Na z-c? naczelnika powo??ano dotychczasowego instruktora sekcji m??odzie??owej dh Zdzis??awa Sapi??skiego, który pe??ni?? sw? funkcj? do wrze??nia 1975 roku. Wtedy to po??egna?? szeregi OSP z powodu podj?cia studiów na Wy??szej Oficerskiej Szkole Po??arnictwa w Warszawie. Na jego miejsce naczelnik powo??uje dh Jana Tomczaka, który czynnie dzia??a do czasu zmiany miejsca zamieszkania.
W styczniu 1977 roku zmieniano zarz?d w sk??ad, którego weszli: dh Bogumi?? Szczygielski - prezes oraz Ryszard Tekli??ski - sekretarz. Reszta cz??onków zarz?du pe??ni??a swe funkcje bez zmian.


   22 lipca 1977 roku cz??onkowie OSP w Szpetalu Górnym prze??yli donios??? chwil?. Wr?czono im sztandar ufundowany przez spo??ecze??stwo Szpetala Górnego, jako wyraz wdzi?czno??ci za 50-letni? dzia??a??no??? OSP. Sztandar zosta?? wykonany r?cznym haftem przez siostry zakonne z W??oc??awka. Sztandar z r?k Zarz?du Powiatowego Z.O.S.P dh Juliana Fronczaka przyj??? naczelnik dh Stanis??aw Barski.
   Pod koniec stycznia 1985 na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z powodu konfliktu pomi?dzy cz??onkami OSP nie dosz??o do wyboru zarz?du. W zwi?zku z tym obs??uguj?cy to zebranie cz??onkowie prezydium zarz?du gminnego Z.O.S.P druchowie Stanis??aw Szczepa??ski i Adam Brodzi??ski wyznaczyli zgodnie ze statutem zwi?zku nastepny termin zebrania. W marcu tego samego roku odby??o si? ponowne zebranie, na którym wprowadzono zmiany w sk??adzie zarz?du. Naczelnikiem zosta?? dh Janusz Turski a gospodarzem dh Lech Drzewiecki. Zarz?d ten dzia??a?? do roku 1987. W sierpniu tego roku zosta?? odwo??any ze stanowiska naczelnika dh Janusz Turski. W grudniu wybrano nowy zarz?d w sk??ad którego weszli: prezes -Jan Borowiecki, naczelnik - Stanis??aw Barski, z-ca naczelnika Zbigniew Witkowski, skarbnik - Izydor Zar?ba, sekretarz - Ryszard Tekli??ski oraz gospodarz - Lech Drzewiecki.
W 1991 roku na skutek choroby dh Lecha Drzewieckiego nast?pi??a zmiana na stanowisku gospodarza. Funkcj? t? obi??? dh Kazimierz Tomczak. Zarz?d w tym sk??adzie dzia??a do roku 1993. Wtedy wybrano nowe i co zas??uguje na uwag? m??ode wiekiem w??adze.
Na prezesa wybrano Wojciecha Spryszy??skiego, naczelnik - Wojciech B??aszkiewicz, na z-ca naczelnika - Zbigniew Witkowski, sekretarz - Ryszard Tekli??ski, gospodarz - W??adys??aw Kujawski a na kronikarza Jana Zamojskiego. Na tym zebraniu na wniosek cz??onków i zarz?du mianowano dotychczasowego naczelnika dh Stanis??awa Barskiego honorowym naczelnikiem OSP w Szpetalu Górnym. W tym sk??adzie zarz?d dzia??a tylko rok.  
 W 1994 roku nastepuje zmiana w zarz?dzie. Naczelnikiem zostaje dotychczasowy z-ca dh Zbigniew Witkowski, z-c? naczelnika dh Robert Szychulski, sekretarzem i kronikarzem dh Jan Zamojski, gospodarzem W??adys??aw Kujawski. W tym sk??adzie zarz?d dzia??a sprawnie i wprowadza du??e o??ywienie w szeregach OSP, kontaktuje sie z zarz?dem gminnym w sprawach organizacyjnych. Na zebraniu w dniu 28 stycznia 1995 roku naczelnik jednostki dh Zbigniew Witkowski poinformowa?? obecnych, ??e mija w tym roku 70-ta rocznica za??o??enia OSP w Szpetalu Górnym i aby zachowa? pami??, tradycje za??o??ycieli i dzia??aczy nale??a??oby z honorem uczci? t? rocznic?.
Dat? uroczysto??ci, które mia??y sie odby? ustalono na 14 maja 1995 rok.
"Szkoda, ??e nie ma w??ród nas tych druchów, którzy odeszli na zawsze i nie doczekali tej uroczysto??ci, ale za ich prac?, trud i zaanga??owanie, a przede wszystkim za to, ??e
pozostawili nam mo??no??? niesienia pomocy tym którzy jej potrzebuj? - uczcijmy ich pami?? minut? ciszy."
W 2011 roku anonimowy darczy??ca zwróci?? stra??akom dzwon alarmowy, który znalaz?? podczas rozbiórki starego budynku.
    Powy??sz? histori? OSP w Szpetalu Górnym opracowano przy wydatnej pomocy:   dh Brodzi??skiego Adama ,  dh Barskiego Stanis??awa, dh Kujawskiego W??adys??awa oraz kronikarza dh Jana Zamojskiego."

 

Za udostepnienie zdj?? archiwalnych dzi?kujemy dh Wojtkowi B??aszkiewiczowi.

 

 

DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------