www.www.szpetal.pl

| Cały serwis


ZAMKNIJ
DOPISZ SIĘ
WYPISZ SIĘ
OSTATNIE AKTUALNOŚCI
2021-08-29
Do??ynki 2021
2021-08-22
Kino plenerowe
2021-08-22
B?d?? Zdr??w ANWIL 2021
2020-12-20
Sp??yw kajakowy 2021
Sp??yw kajakowy
Maj
2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pi
So
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Szpetal pod śniegiem.
Spotkanie sprawozdawczo - wyborcze OSP Szpetal Górny.
Koncert kolęd w Kościele Parafialnym w Szpetalu Górnym
Święto Plonów - Dożynki 2015
Strażacy OSP Szpetal Górny w procesji Bożego Ciała.
Ewakuacja szko??y - ?wiczenia
Bezpieczny Dom - szkolenie
Z wizyt? w przedszkolu
Szkolenie - Gaszenie pian?
Po??egnanie lata Zarzeczewo 2016
Bo??e Cia??o 2016
Sp??yw kajakowy 2016
Przekazanie Wozu Bojowego
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

 

Tu zamieszczamy informacje z dzia??alno??ci OSP Szpetal Górny, migawki wydarze?? i imprez przez nas organizowanych.

Zapraszamy! 

 

13
Grudzień
2016
Wigilia Seniora 2016

01
Grudzień
2016
Ewakuacja szko??y - ?wiczenia
DODAJ KOMENTARZ

27
Październik
2016
Bezpieczny Dom - szkolenie

 

W dniu 4 listopada nasza jednostka OSP zorganizowa??a spotkanie informacyjno-edukacyjne dotycz?ce zagro??e?? zwi?zanych z sezonem grzewczym.

 

Prelekcj? poprowadzi?? st. kpt. Mariusz Bladoszewski z Komendy Miejskiej Pa??stwowej Stra??y Po??arnej we W??oc??awku.

 

Spotkanie dotyczy??o zagro??e?? na jakie jeste??my nara??eni w swoich domach w sezonie grzewczym: tlenek w?gla tzw. czad, ognie?? i dym to najgro??niejsze z nich. Prowadz?cy szkolenie podkre??la?? jak wa??na jest prawid??owa wentylacja pomieszcze??, dro??no??? kominów, stosowanie detektorów wykrywaj?cyhc truj?ce gazy i umiej?tno??? zachowania si? w obliczu zagro??enia, jak cho?by pos??u??enie si? ga??nic?. Omówione zosta??y rodzaje i zastosowanie czujników czadu, gazu i dymu, ga??nice ró??nego rodzaju, w tym bardzo praktyczna ga??nica domowa, która dzi?ki prostej obs??udze i estetycznemu wygl?dowi mo??e i powinna stanowi? sta??y elememt wyposa??enia naszej kuchni.

 

Po prezentacj stra??acy pokazali i umo??liwili praktyczne u??ycie ga??nic proszkowej i ??niegowej. Dla niektórych by?? to pierwszy, ale jak??e wa??ny kontakt ze sprz?tem ga??niczym. Ga??nic do ?wicze?? u??yczy??a firma Balexpol z W??oc??awka.

Na zako??czenie spotkania w??ród uczestników rozlosowano czujki ufundowane przez Wójta gminy Fabianki Pana Zbigniewa S??omskiego. Wr?czj?c nagrody zwyci?zcom Wójt wyrazi?? nadziej?, ??e spotkanie takie jak to przyczyni si? podniesienia ??wiadomo??ci mieszka??ców o potrzebie zabezpieczania naszych domów w okresie grzewczym.

 

Dzi?kujemy wszystkim za udzia?? w spotakniu i mamy nadziej?, ??e zdobyta wiedza przyczyni sie do poprawy naszego bezpiecze??stwa.


DODAJ KOMENTARZ

Mieszka??cy bloguj?!

 

Blog
Masz bloga? Pasj?? Talent?

Podziel si? tym z innymi!

Zg??o?? do nas swoj? stron? - mo??e znajdzie si? w??a??nie tutaj!


Blog

Blog
 

Kontakt

 

87-811 Szpetal Górny

kontakt@szpetal.pl

 

Partnerzy

 

 

Instytucje

 

Szko??a Podstawowa w Szpetalu Górnym

Przedszkole niepubliczne "Ma??y Mi??"

Przedszkole o profilu katolickim "Anio??ek"

Parafia p.w. ??w. Józefa w Szpetalu Gónym

Bank Spó??dzielczy w Kowalu O. Szpetal Górny

 

 Powered by: Edos  
 

 

-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------